Teddybär

Baby isch wär so gern, doin klaane Teddybär, mach e Kettsche um moin Hals un schleif misch hinnerher, oh isch wär so gern,  doin Teddybär. Isch will gar kan Tiescher soi, denn Tiescher sinn zu wild, isch will aach gar kan Löb net soi, den Löwe sinn nit des was dir gefällt.